top of page

UAB "Švenčionių vaistažolės"

MAISTO SAUGOS POLITIKA

 

UAB ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS, gaminanti ir tiekianti į rinką arbatas, medaus produktus, maisto papildus, yra įdiegusi kokybės ir maisto saugos vadybos sistemą, parengtą atsižvelgiant į LST EN ISO 9001:2015,  LST EN ISO 22000:2018 standartų keliamus reikalavimus ir kitų tarptautiniu mastu pripažintų standartų maistui nurodymų, tame tarpe Tarptautiniu mastu pripažintų standartų maistui bei geros gamybos praktikos vaistų ir maisto papildų gamintojams reikalavimus.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:

 

 • užtikrinti gaminamų maisto produktų saugos ir kokybės lygį, atitinkantį aukščiausius vartotojo/užsakovo, teisinius, pirkėjo šalies teisinius ir maisto saugos standarto reikalavimus.

 • nuolat gerinti maisto saugos ir kokybės sistemą;

 • tobulinti verslo strategiją bei diegti technines naujoves;

 • sistemingai kelti visų darbuotojų kvalifikaciją;

Kokybės ir maisto saugos politika

 

UAB ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS bendrovės darbuotojai ir vadovybė yra įsipareigoję laikytis šios kokybės ir maisto saugos politikos, kuri padeda geriau atlikti savo darbą.

Siekdama nuolat tenkinti vartotojų poreikius bei lūkesčius, užtikrinti stabilų ir pelningą bendrovės darbą, socialinį darbuotojų aprūpinimą, sau ir visam kolektyvui UAB ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS kelia šiuos tikslus:

 • Nuolat gerinti veiklos ir gaminamo produkto kokybę ir maisto saugą, atitikti standartų nustatytus reikalavimus

 • Nuolat gerinti procesus, atsižvelgiant į techninį išsivystymą, mokslines naujoves, vartotojų/užsakovų poreikius ir visuomenės lūkesčius

 • Atitikti reglamentuojančių įmonės veiklą teisės aktų ir klientų keliamus reikalavimus.

 • Analizuoti savo  veiklos pagal sritį ir  partnerių  bei klientų poreikius ir stengtis patenkinti jų lūkesčius.

 • Siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo su klientais, veiklos partneriais ir tiekėjais.

 • Siekti veiklos valdymo gerinimo ir rezultatyvumo taikant procesinį ir sisteminį požiūrį.

 • Nenaudoti žaliavų su genetiškai modifikuotais organizmais (GMO).

 • Diegti maisto saugos ir kokybės kultūrą

 • Kelti darbuotojų kvalifikaciją užtikrinant produktų kokybę ir saugą, sudaryti palankias darbo sąlygas ir palaikyti saugią aplinką bei skatinti lyčių lygybę bei toleranciją Lygių galimybių  įstatymo pagrindu.

 • Suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;

 • Reikalauti kiekvieno darbuotojo atsakomybės už darbo ir produkto kokybę ir saugumą.

 • Pasitelkti pažangius laboratorinius metodus vertinant produkto kokybę ir saugą.

 • Gerinti įmonės įvaizdį.

 • Užtikrinti, kad kokybės ir maisto saugos politika būtų bendrovėje žinoma, suprantama ir įgyvendinama, periodiškai peržiūrima ir vertinama bei nuolat išliktų veiksminga.

 • Užtikrinti tinkamą maisto apsaugą ir falsifikavimo suvaldymą

 • Užtikrinti tinkamas sanitarines sąlygas visuose maisto tvarkymo etapuose pagal ES ir LR galiojančius maisto saugą reglamentuojančius teisės aktus

 • Kuriant ir tiekiant į rinką produktus, kiek įmanoma mažiau  naudoti alergiją sukeliančias medžiagas

Padalinių vadovai įsipareigoja numatyti konkrečius padalinių tikslus, uždavinius, siekiant kokybės ir maisto saugos vadybos sistemos rezultatyvumo, efektyvumo, gerinimo.

Darbuotojai stengiasi, kad jų veikla atitiktų bendrovės kokybės ir maisto saugos politikos nuostatas ir siekia tikslų įgyvendinimo.

Bendrovės vadovybė laiduoja šios kokybės ir maisto saugos politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais nurodytiems tikslams pasiekti, kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas šių tikslų vykdymui, periodiškai, ne rečiau kartą metuose analizuoti rezultatus bei demonstruoti  lyderystę ir įsipareigojimą dėl kokybės ir maisto saugos vadybos sistemos.

Bendrovė, atsižvelgdama į išorės ir vidaus veiksnius,  planuoja toliau modernizuoti gamybos procesus, siekti aukštesnio technologijos pasikeitimo, kuris leistų dar labiau pagerinti produktų kokybę ir saugą. 

 

Įmonės politika patvirtinta aukščiausios įmonės vadovybės.

bottom of page